algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Your Revolution: de eenmanszaak Your Revolution, statutair gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73502472.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Your Revolution een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Your Revolution voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: Het begeleiden van ondernemers om lichter te ondernemen door middel van persoonlijke 1-op-1-en groepstrajecten, 1-op-1 sessies, een online programma en online sessies. Daarnaast het ondersteunen van particulieren die de stap naar het ondernemen willen zetten.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Your Revolution en klant krachtens welke Your Revolution de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 1.8. Website: www.your-revolution.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Your Revolution gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Your Revolution verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Your Revolution en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Your Revolution zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Your Revolution zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Your Revolution zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Your Revolution afhangt van feedback of input van de klant, is Your Revolution nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens
Algemene voorwaarden 
 versie: februari 2021
het uitvoeren van de opdracht. Your Revolution is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Your Revolution het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7 Your Revolution behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Your Revolution de opdracht zal gaan uitvoeren. 

3.8. Alle door Your Revolution gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Your Revolution behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Your Revolution behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.11. Your Revolution is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Your Revolution zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, module of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is Your Revolution bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Your Revolution verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Your Revolution binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Your Revolution heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Your Revolution zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Your Revolution wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Your Revolution, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Your Revolution gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Your Revolution in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Your Revolution uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Your Revolution zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR YOUR REVOLUTION
5.1. Your Revolution garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 5.2. Your Revolution spant zich in om de gegevens die Your Revolution voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Your Revolution met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.5. Your Revolution is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Your Revolution en/of overige promotionele uitingen van Your Revolution.
5.6. Your Revolution is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de recht op deelname op te schorten.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Your Revolution te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Your Revolution onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Your Revolution om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Your Revolution zijn verstrekt, heeft Your Revolution het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Your Revolution steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Your Revolution geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Your Revolution binnen 7 dagen na
levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Your Revolution één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Your Revolution nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Your Revolution niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Your Revolution levert haar diensten en producten op verzoek van klant. Hierdoor zijn alle producten en diensten uitgesloten van herroeping en het retourrecht.
6.8. Wanneer Your Revolution inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Your Revolution is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.9. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant
en Your Revolution tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Your Revolution te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Your Revolution opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Your Revolution vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Your Revolution niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Your Revolution, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Your Revolution mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Your Revolution zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Your Revolution geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Your Revolution verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Your Revolution biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.6. In bovenstaande gevallen heeft Your Revolution voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Your Revolution elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Your Revolution zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Your Revolution verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Your Revolution kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Your Revolution een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door Your Revolution geleverde producten en diensten blijven eigendom van Your Revolution totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Your Revolution zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, webinars en het trainings-werkboek alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Your Revolution tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Your Revolution geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Your Revolution en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Your Revolution.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Your Revolution ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Your Revolution, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Your Revolution geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Your Revolution is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Your Revolution plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal
de klant Your Revolution vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Your Revolution en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Your Revolution kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online webinar.
10.3. Indien Your Revolution onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Your Revolution uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Your Revolution dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Your Revolution aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Your Revolution toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Your Revolution sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Your Revolution geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Your Revolution.
10.6. Your Revolution is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. Klant vrijwaart Your Revolution voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Your Revolution.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Your Revolution is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Your Revolution is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Your Revolution weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Your Revolution kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Your Revolution een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Bij overmacht heeft Your Revolution ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Your Revolution in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Your Revolution, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Your Revolution de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Your Revolution voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of
aanwijzingen van Your Revolution;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail,
telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet
aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Your Revolution zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Your Revolution vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Your Revolution behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Your Revolution overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Your Revolution zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Your Revolution in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Your Revolution worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Your Revolution aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Your Revolution.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Your Revolution te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Your Revolution, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN / CURSUSSEN YOUR REVOLUTION
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Your Revolution aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Your Revolution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Your Revolution in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Your Revolution is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Your Revolution, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Your Revolution en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Your Revolution alleenbindend indien en voor zover deze door Your Revolution uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Your Revolution op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden. 15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Your Revolution hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Your Revolution partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 15.7. De klant en Your Revolution zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie Eindhoven bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Your Revolution en de klant.